با سلام و تبریک سال نو،

در Visual Studio Code


دستورات php زیر را نوشتم ؛

<?php

echo 'Hello World'.' <a href="http://myweb.com">myweb.com</a><hr>';
echo 'Hello World <hr>';
echo 'Hello World <hr>';
echo 'Hello World <hr>';
echo 'Hello World <hr>';
?>

و وقتی Run code را کلیک می کنم در output خطای زیر را

دریافت می کنم؛

[Running] php "c:\wamp64\www\php1\sample1.php"

'php' is not recognized as an internal or external command,

operable program or batch file.

[Done] exited with code=1 in 0.034 seconds

Cannot validate since no PHP executable is set.
Use the setting 'php.validate.executable Path' to configure the PHP executable.

PHP executable not found.
Install PHP 7 and add it to your PATH or
set the php.executable Path setting

در حالیکه نسخه 7 از php در wampserver وجود دارد ولی خروجی ندارم.

لطفا برای رفع مشکل بالا راهنمائی بفرمائید.

بسیار متشکرم