90% از فونتهائی که در سیستم هستند هرگز بکار نمیروند.این تعداد زیاد فونتهای بیخودی باعث میشوند که برای گزینش فونت مورد نظر هربار مجبور به یک کار جستجوی بیخودی دست بزنیم.
پرسشم اینستکه آیا راهی هست که فونت های مورد نظرمان را یک جوری در یک دسته بندی قرار دهیم تا زود تر پیدایشان کنیم؟