نسخه جدید ارایه شده دارای قابلیت‌های بی‌نظیری می‌باشد که بسیار راهگشا برای محققین خواهد بود.