ممنون میشم اگر کسی کرک نرم افزار netsupport school cce که یک نسخه برای کار در حالت ترمینال سرویس هست را دارد اراِیه کند با تشکر .