در تیوترها سیمهای که از فیش یا همان ترمینال به سمت دمپر یا همان صفحه ی دیاگرام و بعد به سمت قالب سیم پیچ و نهایتا وارد سیم پیچ می شود در طول این مسیر همه سیم چسب و جای محکمی دارد به غیر از فاصله ترمینال تا صفحه دیاگرام که همین دلیل باعث فیوزی شدن سیم ویا کوچکترین فشار می سوزد ، به اصطلاح اتصال قطع میشود و تیوتر از کار می افتد.
به طور مثال نمونه بارز این عمل در بلندگوهای 718 کنوود خیلی زیاد اتفاق می افتد که با وجود خازن های با میکرو فارد بالا هم از سوختن سیم جلوگیری نمی شود.