میشه لطفا نسخه 12 Wolfram Mathematica برای ویندوز رو هم اضافه کنید؟