مرداد رو نماد شیر، خورشید، آتش، فلز طلا میدانند. غرور، عشق واقعی و عمیق، وفاداری، آرمانگرایی و... نیز از ویژگی مرردادیهاست