در اتاق تاریک


وقتی سیگارم را روشن می کردم


به شعله کبریت خیره ماندم


و این شعر


در ذهنم شکل گرفت


تاریکی را نمی شود به آتش کشید


باید تاریکی را روشن کرد.