آزرده از هیچ


آزرده از همه چیز


زخمهایی بر صورت داشت


که گویی لبخند می زد


ولی در گریبان خود می گریست


و بر لبخند خود می گریست